Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Về Giữa Vô Thường

quanam
photographer: Joanne Kamo

Vũ Thư Nguyên phổ thơ Trần Nghi Hoàng
Mai Thiên Vân trình bày

vegiuavothuong-vuthunguyen

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén