Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Ruồng Bỏ


Vũ Thư Nguyên
phổ thơ: Lâm Bích Nhy
keyboard: Nga Nguyen

ruong-bo2017-a

ruong-bo2017-b

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén