Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Thuyền Trăng

Nhạc: Vũ Thư Nguyên
Lời: Quỳnh Hương
Keyboard: Nguyễn Minh Châu

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén