Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Rơi !

Thơ: Yên Chi
Keyboard: Nguyễn Minh Châu

 

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén