Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Cuối Nẻo


Thơ: Miên Thuỵ
Nhạc: Vũ Thư Nguyên
Keboard: Nguyễn Minh Châu

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén